Veelgestelde vragen over service- en stookkosten (algemeen)

V Wat zijn servicekosten?
A Servicekosten zijn alle kosten die u als huurder op grond van de huurovereenkomst bovenop de (kale) huurprijs betaalt. Voor dat geld levert uw verhuurder bepaalde leveringen en diensten. In uw huurovereenkomst staat vermeld om welke leveringen en diensten het in uw geval gaat, tenzij de levering later met u is overeengekomen.
   
V Wanneer ontvang ik een afrekening van de servicekosten?
A Jaarlijks ontvangt u een afrekening van de servicekosten. Uw verhuurder dient deze afrekening uiterlijk binnen zes maanden na het verstrijken van een kalenderjaar te verstrekken. Dit betekent dat u uiterlijk 30 juni 2009 de afrekening over het kalenderjaar 2008 ontvangt.
   
V Is er een (wettelijk) maximum dat een verhuurder mag vragen voor het te betalen (maandelijkse) voorschot servicekosten?
A Nee, er is geen maximum gebonden aan de voorschotten van de servicekosten. Deze voorschotten zijn een voorschot op de kosten die worden gemaakt door uw verhuurder. Dus hoe hoger deze door uw verhuurder te maken kosten, hoe hoger uw voorschot servicekosten.
   
V Het is 1 juli geweest en ik heb geen afrekening servicekosten over het voorgaande kalenderjaar ontvangen. Mag mijn verhuurder nu nog een afrekening verstrekken?
A Ja, uw verhuurder moet nog steeds de afrekening verstrekken. Het is uw verhuurder niet toegestaan de voorschotten servicekosten aan te passen zolang de afrekening nog niet verstrekt is. Zie ook de uitspraak van 26-09-2005 van de kantonrechtbank te Dordrecht: het gaat ‘slechts’ om een instructietermijn en de wet bevat geen sanctie op het te laat verstrekken van het overzicht.
   
V Kan mijn verhuurder zomaar de maandelijkse voorschotten wijzigen?
A Jaarlijks kan het voorschot servicekosten worden aangepast. De kosten van leveringen en diensten kunnen lager of hoger worden. Een aanpassing van het voorschot vindt plaats om te voorkomen dat de jaarlijkse afrekening flink afwijkt van de betaalde voorschotten. Het voorschot blijft echter altijd een inschatting. Er is dus nooit met zekerheid te zeggen of u als huurder met de afrekening een bedrag terug krijgt of dat u een bedrag moet bijbetalen.
   
V Als ik verhuis, moet ik dan over een heel jaar servicekosten betalen?
A Nee, u betaald slechts een aandeel in de totale werkelijke kosten. Dit aandeel wordt berekend over de periode dat u daadwerkelijk heeft gehuurd (deze periode kan dus afwijken van de periode dat u er daadwerkelijk heeft gewoond).
   
V Als ik verhuis, ontvang ik dan gelijk een afrekening servicekosten?
A Nee, u ontvangt een afrekening servicekosten gelijktijdig met alle overige huurders. U ontvangt namelijk een aandeel in de totale kosten. Deze totale kosten zijn pas vast te stellen na afloop van de afrekenperiode. Het is dus van belang om bij een verhuizing uw nieuwe adresgegevens aan uw verhuurder door te geven.
   
V Ik heb een vraag over mijn servicekosten, wat nu?
A Op deze website (www.servicekosten.info) kunt u tal van algemene informatie over servicekosten en het afrekenen van servicekosten vinden. Als er echter een bewonersvereniging of huurdersvereniging is opgericht in uw complex, zal in veel gevallen de afrekening (of de samenstelling) van de servicekosten met hen besproken zijn. U kunt dan met uw vraag terecht bij deze bewonersvereniging of natuurlijk bij uw verhuurder.
Komt u er niet uit met uw verhuurder, dan kunt u een verzoek indienen bij de Huurcommissie. Zie hiervoor het onderwerp Huurcommissie.
   
V Ik heb een geliberaliseerd huurcontract en ben het niet eens met mijn (afrekening) servicekosten. Wat nu?
A U kunt u geschil over de (afrekening) servicekosten niet voorleggen aan de Huurcommissie. In geval van geliberaliseerde verhuur kan alleen de rechter een uitspraak doen.
   
V Ik ben het niet eens met het te betalen voorschotbedrag servicekosten. Wat nu?
A Als u het niet eens bent met het voorschotbedrag kunt u de Huurcommissie vragen een uitspraak te doen over de hoogte. Oordeelt de Huurcommissie dat het voorschotbedrag sterk afwijkt van de te verwachten servicekosten, dan stelt de commissie een lager bedrag vast.
   
V Vallen onderhoudskosten onder servicekosten?
A Het onderhoud waartoe uw verhuurder verplicht is, kan niet in de servicekosten worden doorbelast. Onderhoudskosten kunnen wel doorberekend worden als er tussen u en uw verhuurder is overeenkomen dat onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden worden verricht die op grond van de wet en het 'Besluit kleine herstellingen' door de huurder moeten worden gedaan.
   
V Zijn belastingen ook servicekosten?
A Ja en nee. Uw verhuurder kan bepaalde heffingen van de overheid doorbelasten. Veelal kan dit echter niet via de servicekosten: er staat namelijk geen directe tegenprestatie van uw verhuurder tegenover. Meer hierover zie het onderwerp belastingen en heffingen.
   
V Welke informatie moet er staan op een afrekening servicekosten?
A Op een afrekening servicekosten moet voor iedere kostensoort apart het aandeel worden vermeld dat de huurder daarin heeft. Tevens moet worden vermeld uw aandeel in de totale werkelijke kosten.
   
V Zijn servicekosten altijd gescheiden van kale huur?
A Als in een huurovereenkomst niet (alle) servicekosten zijn uitgesplitst ten opzichte van de kale huur, dan is sprake van 'all in-huur'. U weet dan niet precies hoeveel servicekosten en welke huurprijs u betaalt.
Als er sprake is van all in-huur, kunt u de Huurcommissie vragen een uitspraak te doen over de geldende huurprijs en het voorschotbedrag voor servicekosten met betrekking tot het wonen. Aan het indienen van een verzoekschrift zijn kosten verbonden.
   
V Ik heb een afrekening servicekosten ontvangen, maar ik ben het er niet mee eens. Ik overweeg een Huurcommissie zaak te starten. Moet ik de afrekening nu wel of niet betalen?
A Wanneer u een afrekening heeft ontvangen van uw verhuurder en daarin vraagt uw verhuurder een bedrag te betalen, dan bent u tot het betalen van dat bedrag verplicht. De Huurcommissie zal bekijken of de in rekening gebrachte bedragen voldoen aan de geldende wettelijke voorschotten of beoordeelt of die bedragen als redelijk zijn aan te merken.
   
V Kan de Huurcommissie over alle geschillen over bijkomende kosten een uitspraak doen?
A De Huurcommissie kan alleen uitspraak doen in geschillen over de kosten van service voor wonen (de woonservicekosten). De kosten met betrekking tot zorgservicekosten (bijvoorbeeld alarmering of maaltijden) vallen niet onder deze servicekosten. Geschillen over zorgservicekosten kunnen alleen aan de rechter worden voorgelegd.
   
V Wanneer mag mijn verhuurder de voorschotten aanpassen?
A Als uit de afrekening blijkt dat de voorschotten te hoog, dan wel te laag zijn, dan mag uw verhuurder de voorschotten aanpassen.
   
V Kan ik gedwongen worden een wijziging van het servicekostenpakket te aanvaarden?
A Ja, dat kan. Als 70% van de huurders akkoord gaat met een voorstel van uw verhuurder tot wijziging van zaken of diensten die slechts aan een aantal huurders gezamenlijk kunnen worden geleverd, dan bent u –ook al bent u niet akkoord gegaan met die wijziging- daaraan gebonden. Een huurder die niet akkoord is gegaan kan echter binnen acht weken nadat de verhuurder heeft medegedeeld dat 70% wel akkoord is gegaan, naar de rechter stappen om te vragen of die wijziging redelijk is.
   
V Ik moet via mijn servicekosten betalen voor de telefoonaansluiting in de lift. Maar ik ben gezond en ik neem altijd de trap. Ik ben dus niet van plan om dit te betalen. Is dit terecht?
A Helaas, u woont in een complex waar iedereen gebruik kan maken van de lift. U maakt blijkbaar geen gebruik van de lift. Toch staat deze lift ook u ter beschikking. De kosten –waaronder de telefoonaansluiting in de lift- mogen collectief worden doorbelast.
   
V Ik heb van januari tot en met april in Spanje overwinterd. Het is dus onredelijk van mijn verhuurder om kosten over de periode aan mij door te belasten. Ik ben dan ook niet van plan deze kosten te betalen. Sta ik in mijn recht?
A Helaas, u bent met uw verhuurder een huurcontract aangegaan waarin ook de servicekosten zijn vermeld. Deze servicekosten worden gemaakt door uw verhuurder onafhankelijk van of u wel of niet in uw woning bent of in Spanje overwinterd. U bent dus verplicht uw deel van de totale servicekosten te voldoen.
   
V Hebben mijn servicekosten invloed op mijn huurtoeslag?
A

Ja, de volgende bepaalde servicekosten moet u bij de kale huurprijs tellen. Het gaat om de maandelijkse kosten van de volgende services:
elektriciteitskosten voor de lift, de verlichting en bijvoorbeeld de ventilatie- en alarminstallaties voor gemeenschappelijke ruimten

  • schoonmaakkosten van de lift en andere gemeenschappelijke ruimten
    Het gaat alleen om de schoonmaakkosten van ruimten die u gemeenschappelijk met bewoners van de andere woningen in het wooncomplex gebruikt. De ruimten mogen geen onderdeel zijn van een zelfstandige woning. Dus bijvoorbeeld wel: het schoonmaken van de gezamenlijke lift, galerij en trappenhuis en een recreatieruimte. Maar niet: een gezamenlijke keuken, woonkamer, wasruimte of toilet bij aangewezen onzelfstandige woonruimten en woningen in een 'centraal-wonen'-complex.
  • kosten voor de diensten van een huismeester
    Het gaat om de diensten die de huismeester voor u uitvoert. De kosten ervan kunnen natuurlijk alleen worden opgevoerd als er ook echt een huismeester is.
  • kapitaal- en onderhoudskosten voor dienstruimten en gemeenschappelijke recreatieruimten
    Het gaat om de kosten van onroerende voorzieningen en het groot onderhoud eraan. Dus niet de inventaris, het schoonmaken en dergelijke.
Voor alle rubrieken geldt dat u maximaal Eur 12 bij de kale huurprijs mag tellen, ook als u een hoger bedrag betaalt.
   
V Bestaan er minimumbedragen voor het uitbetalen danwel het vorderen van de afrekening service- en/of stookkosten?
A Sommige verhuurders hanteren inderdaad minimumbedragen. Als voorbeeld, er zijn verhuurders die bedragen tot een Euro niet uitbetalen en bedragen tot twee niet vorderen (maar in rekening brengen met bijvoorbeeld een volgende afrekening).
   
V Mijn verhuurder betaalt facturen welke ik via de servicekosten doorbelast krijg. Deze facturen zijn inclusief BTW. Mag mijn verhuurder ook deze BTW doorbelasten via de servicekosten?
A Ja, BTW over service waarvoor de verhuurder ook BTW heeft moeten betalen, mag worden doorbelast via de servicekosten

 

Bekijk hier de veelgestelde vragen over andere onderwerpen:

 

   

 

Heeft u een algemene vraag over servicekosten of het afrekenen van service- en stookkosten, maar mist u deze vraag nog op deze pagina, stuurt u dan uw vraag aan ons door via het contactformulier.

   

 
Naar boven