Veelgestelde vragen over individuele stookkosten (warmtevoorzieningen)

V Waarom zijn er meters op de radiatoren geplaatst?
A De meters zijn op de radiatoren geplaatst om het warmteverbruik te meten. Door het toepassen van de radiatormeters kunnen de totale energiekosten van het gebouw eerlijk (naar verbruik) verdeeld worden, zodat iedere bewoner betaalt wat hij/zij aan warmte verbruikt heeft.
Warmtemeters worden alleen toegepast bij gebouwen met een collectieve cv installatie waar de bewoners geen eigen cv ketel en dus geen eigen gasmeter hebben. Warmteverbruiksmeting leidt op de eerste plaats tot een eerlijke afrekening van het warmteverbruik. De afrekening wordt namelijk gebaseerd op het jaarlijks geregistreerde warmteverbruik. Daardoor betaalt iedere bewoner alleen wat hij/zij werkelijk aan warmte heeft verbruikt. Daarnaast wordt door warmteverbruiksmeting bewuster gestookt. Dit leidt tot een gemiddelde energie- (kosten)besparing van 20% tot 25%.
   
V Hoe is de afrekening stookkosten opgebouwd?
A De afrekening bestaat uit twee soorten kosten: vaste kosten en variabele kosten. De vaste kosten kunt u niet beïnvloeden. Deze kosten worden over bewoners verdeeld aan de hand van bijvoorbeeld de grootte van de woning. Ook wordt er rekening gehouden met het warmteverlies door de algemene transportleidingen. Ook deze kosten worden veelal verdeeld over alle bewoners.
Variabele kosten zijn uw eigen warmteverbruik, hier heeft u dus zelf min of meer invloed op gehad. Jaarlijks worden de meterstanden opgenomen. Per radiator wordt de meterstand een factor toegekend. Hoe hoger de capaciteit van de radiator hoe hoger de omrekeningsfactor. Uiteindelijk is dan het verbruik bepaald.
   
V Hoe wordt de prijs per warmtemetereenheid bepaald?
A Allereerst worden de totale energiekosten gesplitst in variabele en vaste energiekosten. Vaste energiekosten hebben betrekking op de warmte die in het gebouw vrijkomt maar niet via de radiatoren, bijvoorbeeld via de c.v. leidingen of het ketelhuis. Deze warmte wordt niet gemeten, maar moet wel betaald worden.
De variabele energiekosten hangen direct samen met het gebruik van uw radiator. Deze kosten worden verdeeld over de totale eenheden van alle meters in het flatgebouw.
De prijs per warmtemetereenheid wordt berekend door de variabele energiekosten te delen door het totaal aantal opgenomen warmtemetereenheden in alle woningen. Zo ontstaat een prijs per eenheid. Door uw verbruik te vermenigvuldigen met deze eenheidsprijs ontstaat uw aandeel in de variabele kosten. U kunt deze kosten beïnvloeden door meer of minder te stoken.
   
V Kan ik aan de hand van mijn meterstanden zelf uitrekenen wat ik straks moet betalen?
A Nee, u kunt aan de hand van uw meterstanden niet zelf uw stookkosten uitrekenen. Het meetsysteem is een zogeheten verhoudingssysteem. De meterstanden geven aan hoeveel warmte de bewoners hebben verbruikt ten opzichte van elkaar en van het totaal.
De geregistreerde eenheden zijn ook niet om te rekenen naar m3 gas of liters huisbrandolie.
Bovendien worden niet alle gemaakte energiekosten verdeeld over de meterstanden. De reden hiervoor is dat niet alle verbruikte warmte via de radiatoren vrijkomt. Denkt u bijvoorbeeld aan warmte die vrijkomt via de leidingen of in het ketelhuis. Deze wordt niet gemeten, maar moet wel betaald worden. Hiertoe worden bepaalde berekeningen uitgevoerd, waardoor het voor u als bewoner niet mogelijk is om aan de hand van de meterstanden zelf de hoogte van uw afrekening te berekenen.
   
V Op de afrekening stookkosten staan ook vaste kosten. Wat betekent dat?
A Veel verhuurders laten een vast percentage van de totale stookkosten doorbelasten als vaste kosten. In veel gevallen is de verdeling 35% en 65% variabel. De variabele kosten worden verdeeld op basis van de opgenomen meterstanden. Bij sommige verhuurders vallen ook rente- en afschrijvingskosten en administratiekosten onder de vaste lasten. U kunt dit navragen bij uw verhuurder.
   
V Waarom worden er in de afrekening stookkosten reducties toegepast?
A Reducties worden toegepast om verschillen in stookkosten, als gevolg van een
ongunstige ligging van de woning, te compenseren. In woningen die op een hoek liggen of op de bovenste woonlaag moet dikwijls meer gestookt worden om dezelfde kamertemperatuur te bereiken als in overige woningen. Er staan in deze woningen vaak ook grotere radiatoren.
Indien in bepaalde vertrekken van uw woning reductie van toepassing is, worden deze op de volgende wijze verwerkt. Bij verdampingsmeters wordt de reductie direct verwerkt in de schaalverdeling. Er wordt dan een lagere schaalverdeling op de meter aangebracht, waardoor de meter langzamer telt. Bij elektronische meters wordt de reductie in mindering gebracht op de geregistreerde meterstand.
   
V Ik heb van mijn verhuurder een door Ista gemaakte afrekening stookkosten ontvangen. Nu staat er op deze afrekening een kostenpost “overige kosten B”. Wat houdt dit in?
A U kunt dit het beste navragen bij Ista of bij uw verhuurder. Zeer waarschijnlijk betreft dit de stookkosten mbt de algemene of gemeenschappelijke (bemeterde) ruimtes.
   
V In onze flat hebben wij laatst de afrekening individuele stookkosten ontvangen. Nu moet ik veel meer bijbetalen dan mijn buren. Dit kan toch niet juist zijn?
A Jawel, de bij u in rekening gebrachte kosten heeft te maken met uw eigen verbruik en het heeft tevens te maken met uw maandelijkse voorschot stookkosten. Bij veel verhuurders is het voorschot voor de individuele stookkosten namelijk afgestemd op de werkelijke kosten.
   
V Ik heb mijn verwarming nooit aan (ik heb ook geen elektrisch kacheltje) en ik ben bijna nooit thuis. Toch moet ik bijbetalen. Hoe kan dat?
A Dit is een bijzondere situatie die gelukkig niet vaak voorkomt. Het kan zo zijn dat het door u betaalde voorschot te laag is om de (vaste) kosten te dekken. Het kan ook zo zijn dat in het voorgaande jaar uw standen niet zijn opgenomen maar zijn geschat. In dat geval vind er met de huidige afrekening een correctie plaats.
   
V In mijn woning heb ik verdampingsmeters. Dit jaar zijn de meters niet opgenomen. Wat betekent dit voor de afrekening stookkosten?
A Als uw meters niet zijn opgenomen, wordt uw verbruik geschat. Deze schatting is gebaseerd op het verbruik van het voorgaande jaar. De correctie hierover vindt het volgende jaar plaats.
   
V Ik heb de afrekening stookkosten ontvangen, kan ik nu mijn maandelijkse voorschot laten aanpassen?
A Dit is afhankelijk van het beleid van uw verhuurder. Veel verhuurders hebben de mogelijkheid om individueel de voorschotten aan te passen. Uw verhuurder zal dan waarschijnlijk wel kijken of het verstandig is gezien de te verwachten stijging van de kosten.
Veel kostenverdeelbedrijven leveren verhuurders een extra service door met de afrekening stookkosten ook al nieuwe individuele voorschotten te verstrekken. Voor de verhuurder is dan nog slechts de taak deze nieuwe voorschotten te controleren, te verwerken en te communiceren met de huurders.
   
V Mijn verbruik wijkt flink af met verbruik van voorgaande jaren. Hoe kan dat?
A Er zijn factoren waardoor de afrekening soms mee- of tegenvalt. Bijvoorbeeld: andere jaren ging u een maand overwinteren, maar dit jaar bleef u thuis. U verbruik zal hier­door hoger zijn als dat u gewend was. Ook wijzigingen in de gezinssamenstelling kan van invloed zijn, bent u daardoor meer of juist minder thuis. Maar ook een strenge of zachte winter kan het uiteindelijke verbruik beïnvloeden.
   
V Mijn verhuurder berekend naast de kosten van het warmtekostenverdeelbedrijf (bijvoorbeeld Ista of Techem) ook administratiekosten over de totale kosten (dus ook over de kosten van het warmtekostenverdeelbedrijf). Mag dat?
A Ja, het is de verhuurder toegestaan om over de totale kosten administratiekosten te berekenen. Het beleid van de huurcommissie schrijft wel voor dat het percentage administratiekosten in een dergelijk geval slechts 1% mag bedragen.
   
V Als ik niet stook verdampt er toch vloeistof. Hoe kan dat?
A Ook indien u geen gebruik maakt van uw radiatoren, zal de verdampingsmeter op die radiatoren een klein verbruik aangeven. Dit is het gevolg van natuurlijke verdamping. Zoals bij iedere vloeistof treedt ook bij de toegepaste meetvloeistof een zekere natuurlijke verdamping op. Doordat deze verdamping zich ook voordoet in de meters van de overige bewoners, én doordat het meetsysteem een verhoudingssysteem is, worden de onderlinge verhoudingen hierdoor niet of nauwelijks beïnvloed.

 

Bekijk hier de veelgestelde vragen over andere onderwerpen:

 

   

Gerelateerde onderwerpen:

Individuele stookkosten

 

Heeft u een vraag over (het afrekenen van) individuele stookkosten en mist u deze vraag nog op deze pagina, stuurt u dan uw vraag aan ons door via het contactformulier.

   

 
Naar boven