Debat Tweede Kamer over vereenvoudiging huurtoeslag

Op 13 januari 2009 behandelde de Tweede Kamer plenair het wetsvoorstel voor vereenvoudiging van de huurtoeslag. De Kamer was vooral kritisch op twee onderdelen van het wetsvoorstel: de aanpassing van de normhuren op basis van de gemiddelde huurontwikkeling en het forfaitair maken van de servicekostenbijtelling. Verschillende fracties toonden zich bezorgd over mogelijke negatieve consequenties voor de huurtoeslagontvangers.

Aedes en de Woonbond hebben hun kritiek op deze twee punten verschillende malen nadrukkelijk onder de aandacht gebracht van de woordvoerders van de kamerfracties. In het Kamerdebat werd hieraan ook gerefereerd.

Onmiddellijk
Minister Van der Laan van WWI heeft de Kamer toegezegd vooral op het punt van de servicekosten te overwegen of een andere oplossing mogelijk is. In de loop van de volgende week komt hij met een nota van wijziging voor het wetsvoorstel, waarmee hij hoopt tegemoet te komen aan de bezwaren van de Kamer.

Mogelijk kan donderdag 29 januari 2009 over het wetsvoorstel worden gestemd. De meeste delen van het wetsvoorstel treden in werking op 1 januari 2010. De afschaffing van de passendheidstoets gaat met terugwerkende kracht tot 1 januari 2008, onmiddellijk in nadat het voorstel ook in de Eerste Kamer is goedgekeurd.

Al vanaf 2007 wordt gesproken over vereenvoudiging van de huurtoeslag. Het gaat om ‘uitvoeringstechnische wijzigingen’, aldus de betrokken bewindslieden van WWI en Financiën, vooral bedoeld om de uitvoering van de huurtoeslag voor de Belastingdienst/Toeslagen te vereenvoudigen.

1 januari
Enkele voorstellen hebben echter naar de mening van Aedes, de Woonbond en een deel van de Kamer forse nadelige consequenties voor de huurtoeslagontvangers. Zo ligt er al een amendement van CDA, PvdA en SP om de jaarlijkse aanpassing van de normhuren (het deel van de huur dat de huurder zelf moet betalen) automatisch te laten plaatsvinden op de gunstigste manier voor de huurders: met de ontw ikkeling van het bijstandsinkomen of de gemiddelde huurontwikkeling.

Het voorstel van de minister was om de jaarlijkse aanpassing automatisch met de gemiddelde huurstijging te laten plaatsvinden. Hiermee zou de keuze voor een gunstiger aanpassing op basis van de ontwikkeling van het bijstandsinkomen vervallen.

Het wetsvoorstel gaat ook uit van het vervangen van de huidige bijtelling van vier servicekostenposten (voor het bepalen van de subsidiabele huur) door één forfaitair bedrag. Dit bedrag wordt gedifferentieerd voor 65-plussers en huurtoeslagontvangers tot 65 jaar. De Kamer toonde zich bezorgd over het feit dat ongeveer de helft van de huurders die te maken hebben met een servicekostenbijtelling er door een forfaitaire bijtelling op achteruit zou gaan.

Tot slot drongen meerdere partijen er op aan dat de minister opnieuw met het Landelijk Overleg Huurders Verhuurders de mogelijkheid bespreekt om de datum van de jaarlijkse huurverhoging te verplaatsen naar 1 januari.

Bron: Aedesnet   
Terug naar de index pagina
   

 
Naar boven