Elektronische apparatuur

Conform het Besluit Servicekosten is het een verhuurder toegestaan kosten mbt videobewaking, alarmering en voor datanetwerken door te belasten via de servicekosten.

In het Besluit Servicekosten is dit letterlijk verwoord als:
Diensten in het kader van het gebruik van elektronische apparatuur, apparatuur voor videobewaking, voor alarmering en voor datanetwerken, waaronder in elk geval:
- het in gebruik geven van roerende elektronische randapparatuur;
- het verrichten van kleine herstellingen aan de elektronische aparatuur.

De Huurcommssie acht het redelijk dat voor genoemde elektronische apparatuur een gebruiksvergoeding wordt gevraagd. De gebruiksduur wordt in principe op 5 jaar gesteld (vergelijkbaar met de berekeningsmethodiek in geval van roerende zaken).

In de praktijk gaat het om video-installaties, collectieve alarmsystemen of collectieve telefoonsystemen. Deze collectieve kosten mogen dus worden doorbelast aan de huurders. Kosten van reparaties of kleine herstellingen aan genoemde elektronische apparatuur mag ook worden doorbelast via de servicekosten, tenzij het een reparatie is als gevolg van ondeugelijk gebruik van de huurder of wanneer het door schuld van de huurder kapot is gegaan. Dergelijke kosten komen voor rekening van die individuele huurder.

Verdeelsleutel
De kosten kunnen gelijkelijk worden omgeslagen naar rato van het aantal woonruimten van het complex dat gebruik maakt van de elektronische apparatuur.   
   

 
Naar boven