Ongediertebestrijding

Kosten in verband met het bestrijden van ongedierte –voorzover daaraan geen noemenswaardige kosten zijn verbonden en voorzover de aanwezigheid van dit ongedierte geen gevolg is van de bouwkundige situatie van de woonruimte- komen voor rekening van de huurder.
De Huurcommissie merkt in haar beleid echter niet op wat ‘noemenswaardige kosten’ zijn. Derhalve gaat de commissie gaat de Huurcommissie er vanuit dat de ongediertebestrijding in beginsel voor rekening van de huurder is. Indien de huurder van mening is dat de ongediertebestrijding noemenswaardige kosten met zich meebrengt of nodig is vanwege de bouwkundige situatie, is het aan de huurder dit aannemelijk te maken.

Verdeelsleutel
Bij ongediertebestrijding die aan een individuele woonruimte is toe te wijzen, kunnen de kosten worden toegerekend aan de betreffende woonruimte.
Als de ongediertebestrijding complexgewijs moet plaatsvinden zonder dat de oorzaak aan een individuele woonruimte is toe te wijzen, dan kan de verdeling van de kosten die voor doorberekening aan de huurders in aanmerking komen het meest redelijk naar rato van het aantal woonruimten in het complex geschieden.

Let op: het is voor de Huurcommissie in het algemeen niet mogelijk achteraf een uitspraak te doen over de kwaliteit van bestrijden van ongedierte.

    

Gerelateerde onderwerpen:

Veelgestelde vragen over ongediertebestrijding

 

   

 
Naar boven