Ontstoppen leidingen en rioleringen

De kosten mbt het ontstoppen van leidingen en rioleringen zijn kosten die voor rekening van huurders kunnen komen. Het ontstoppen van leidingen en rioleringen is als volgt gedefinieerd:

Het schoonhouden en zonodig ontstoppen van het binnenriool tot aan het aansluitpunt vanuit het woonruimtegedeelte van het gehuurde op het gemeenteriool dan wel op het hoofdriool, voorzover deze riolering voor de huurder bereikbaar is.

In geval van zelfstandige woonruimten komen de kosten in verband met schoonmaken en ontstoppen van leidingen, rioleringen en goten, die uitsluitend voor huurders woonruimte dien, voor rekening van de huurder. Uitzondering zijn de kosten die veroorzaakt zijn door technische gebreken aan het rioleringsstelsel: deze kosten komen voor rekening van de verhuurder.
Wanneer er sprake is van gemeenschappelijke rioleringen en leidingen komen de kosten van het schoonmaken en ontstoppen voor rekening van de verhuurder. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer verschillende zelfstandige woonruimten zijn aangesloten op eenzelfde riolering of leiding.

In geval van onzelfstandige woonruimten kunnen de kosten in verband met het ontstoppen worden doorberekend aan die huurders die gebruik kunnen maken van de gemeenschappelijke voorzieningen. Er is sprake van gemeenschappelijke voorzieningen in geval van bijvoorbeeld kamerverhuur met gedeelde douche, bad, wastafel, spoelbak.

De praktijk leert dat veel verhuurders een ontstoppingscontract afsluiten met een gespecialiseerd bedrijf. In dit geval is het doorbelasten van de kosten van dit ontstoppingscontract toegestaan, mits de verhuurder de kosten van de gemeenschappelijke leidingen en rioleringen voor eigen rekening neemt.
Veel van dergelijke gespecialiseerde bedrijven hebben kwartaal- of jaarrapportages op basis waarvan de verhuurder de precieze kosten kan doorbereken in via de afrekening servicekosten.

Verdeelsleutel
De totale werkelijke kosten moeten worden verdeeld naar rato van het aantal woonruimten, tenzij de ontstoppingen van rioleringen en leidingen individueel te bepalen zijn, dan kunnen de kosten worden toegerekend aan de betreffende woonruimte.

    
   

 
Naar boven