Schoorsteenvegen en reinigen ventilatiekanalen

Kosten voor het vegen van schoorstenen, afvoer- en ventilatiekanalen, voorzover deze voor de huurder bereikbaar zijn, komen voor rekening van de huurder.
Wanneer dit vegen door of namens de verhuurder wordt gedaan, is het redelijk dat de kosten worden doorbelast aan de huurder via de servicekosten.

In de praktijk vindt doorberekening van de kosten voor schoorsteenvegen plaats op een van de volgende twee methoden:
- als afzonderlijke sevicekostenpost “schoorsteenvegen”, al dan niet inclusief het reinigen van de ventilatiekanalen;
- als onderdeel van de stookkostenafrekening bij gemeenschappelijke verwarmingsinstallaties.

Verdeelsleutel
De voor doorberekening in aanmerking komende kosten kunnen gelijkelijk worden verdeeld naar rato van het aantal woonruimten uit het complex dat direct of indirect gebruik kan maken van de geveegde schoorste(e)n(en).

    
   

 
Naar boven