Afrekening servicekosten (en afrekening stookkosten)

Veel huurders betalen maandelijks een voorschot voor de servicekosten. Binnen een half jaar na afloop van het kalenderjaar ontvangt u van uw verhuurder een afrekening servicekosten. Deze afrekening is een vergelijking van de betaalde voorschotten en de werkelijke kosten.

Een afrekening dient op individueel niveau gepresenteerd te worden: het is een vergelijking van de door u betaalde voorschotten en het aan u in rekening te brengen aandeel in de werkelijke kosten.
In de afrekening moet de verhuurder elke kostensoort en het aandeel dat de huurder daarin heeft, apart vermelden. Ook de wijze van berekening van uw aandeel moet in dit overzicht worden aangegeven.

Ook als de huur tussentijds eindigt moet de verhuurder een overzicht verstrekken. Dit overzicht kan echter pas worden opgemaakt na afloop van het kalenderjaar: wanneer alle kosten compleet zijn en de kosten verdeeld kunnen worden over de verschillende bewoners.

Wanneer u het niet eens bent met de afrekening service- of stookkosten, kunt u de Huurcommissie vragen een onderzoek te doen naar de afrekening. Meer hierover kunt vinden bij het onderdeel: Huurcommissie.

Conform Art. 7:259 lid 2 BW verstuurt uw verhuurder uiterlijk zes maanden na afloop van het kalenderjaar een afrekening servicekosten. Wanneer u via de servicekosten ook betaald voor individuele stookkosten krijgt u ook te maken met een afrekening stookkosten. Conform hetzelfde Art. 7:259 lid 2 BW moet uw verhuurder tegelijkertijd met de overige servicekosten ook de afrekening stookkosten presenteren. In veel gevallen is er in geval van individuele stookkosten echter sprake van een ander afrekenseizoen, bijvoorbeel juli tot en met juni. Conform de wet moet de verhuurder bij een afrekeningperiode van juli tot en met juni dus een afrekening verstrekken uiterlijk 30 juni van het jaar erop.
Veel verhuurders vinden dit vreemde regeling en versturen de afrekening stookkosten direct wanneer deze beschikbaar is (er staat ook geen sanctie op het te vroeg versturen van een afrekening stookkosten).

Heeft u geen afrekening servicekosten ontvangen binnen een half jaar na afloop van het kalenderjaar, dan kunt u bezwaar aantekenen bij de Huurcommissie.
Als de verhuurder dan nog geen afrekening verschaft – eerst niet aan de huurder en ook niet aan de Huurcommissie – dan zal de Huurcommissie conform haar beleid (Servicekostenbeleid Huurcommissie ) de betalingsverplichting als volgt vaststellen:
Ten aanzien van gas/water/elektriciteit: een lage schatting, te weten 50 % van de aan de hand van een in samenwerking met de afdeling Kwalitatieve Woonruimte registratie voor het Ministerie van VROM ontwikkelde schattingsmethode over het betreffende boekjaar. De reden hiervan is dat de huurder doorgaans wel deze zaken heeft geleverd, doch zonder afrekening is niet te achterhalen hoeveel gas/water/elektriciteit is geleverd. Deze methodiek heeft er toe geleid dat er een drietal tabellen zijn opgesteld, waaruit eenvoudig het gemiddelde gas- en elektraverbruik per woningtype en de mate van isolatie is af te lezen: zie tabellen gemiddelde verbruiksnorm zelfstandige woningen en de tabellen voor onzelfstandige woningen.

    

Gerelateerde onderwerpen:

Terug naar servicekosten
 
Individuele stookkosten
Huurcommissie
   
Art. 7:259 BW
   
Gemiddelde verbruiksnormen zelfstandige woningen
Gemiddelde verbruiksnormen onzelfstandige woningen

 

   

 
Naar boven