Fondsvorming

In zijn algemeenheid is fondsvorming niet toegestaan. Van fondsvorming is sprake wanneer het totale positieve, danwel negatieve verschil tussen de totale voorschotten en totale werkelijke kosten niet wordt verrekend met de huurders, maar ten goede of ten laste komt van een fonds. Het saldo wordt daarmee overgeboekt naar het volgende boekjaar wat aldus kan resulteren in een aanpassing van de te betalen voorschotten.

De Huurcommissie is echter van mening dat fondsvorming is toegestaan in geval van de volgende kostenposten:
- ontstoppen leidingen en rioleringen;
- vervangen van lampen;
- glasschade;
- schoorsteenvegen en reinigen van ventilatiekanalen;
- schoonhouden van goten.

Mits daarbij is voldaan aan de volgende voorwaarden:
- de fondsvorming moet zijn overeengekomen;
- de verhuurder dient de huurder(s) inzage te geven in zowel de financiƫle stand van het fonds als in de ten laste van het fonds gebrachte kosten;
- de verschuldigde bijdrage aan het fonds mag niet hoger zijn dan het bedrag dat in redelijkheid op de commerciƫle markt voor dergelijke dienstverlening in rekening wordt gebracht;
- de omvang van het fonds moet in redelijke verhouding staan tot de te verwachten kosten (maximaal drie jaar opbrengst);
- het voordelige saldo van het fonds wordt voor geen andere doeleinden gebruikt dan voor dekking van de kosten van de betreffende dienstverlening.

    
   

 
Naar boven